Ogólne zasady pisania prac licencjackich i magisterskich

Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich

Podstawowym celem pracy licencjackiej i magisterskiej jest sprawdzenie stopnia sprawności warsztatowej przyszłych absolwentów. W związku z tym, powinna spełniać ona wszelkiego rodzaju wymogi formalne odnośnie prac naukowych, pokazywać umiejętności referowania poruszanych w nich zagadnień oraz posługiwania się aparatem naukowym.

Cechy wspólne prac licencjackich i magisterskich

Tworzenie pracy licencjackiej

Mimo, że prace licencjackie i magisterskie posiadają kilka kluczowych różnic, łączy je szereg różnego rodzaju kwestii. Zarówno praca licencjacka, jak i praca magisterska wykonywana jest pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, który posiada tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Praca licencjacka i magisterska posiada postać pisemnego monograficznego opracowania, które podzielone jest na rozdziały i podrozdziały. Pisana…
Czytaj dalej

Czym różni się praca licencjacka od dyplomowej?

Pisanie pracy dyplomowej

Pracę dyplomową zdefiniować można jako zbiór treści, którego napisanie oraz przedstawienie na egzaminie dyplomowym i uprzednie poddanie go procedurze recenzji konieczne jest do uzyskania przez studenta stopnia naukowego lub tytułu zawodowego. Praca licencjacka jest pracą, którą pisze się na koniec studiów pierwszego stopnia licencjackich lub w połowie dwustopniowych studiów magisterskich. Jej pozytywna recenzja i zdanie…
Czytaj dalej